Algemene Voorwaarden

Binnenkort beschikbaar

Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) JL Digital Solutions B.V.: de verkopende partij, bekend onder inschrijfnummer 90054733 bij de Kamer van Koophandel, gebruik makende van de handelsnaam JL Digital Solutions B.V. en BTW-nummer NL865196175B01;
b) Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met JL Digital Solutions;
c) Overeenkomst: een overeenkomst tussen JL Digital Solutions en de Afnemer voor de verkoop van het digitaal product "Het Hondenprotocol" en het afsluiten van een digitaal abonnement op "De Online Hondentrainer";
d) Bedenktijd: de termijn van 60 dagen waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
e) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst en de aankoop te annuleren.

Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van JL Digital Solutions voor de verkoop van het digitaal product "Het Hondenprotocol" en het afsluiten van een digitaal abonnement op "De Online Hondentrainer".

Aanbod en overeenkomst
3.1 JL Digital Solutions biedt op haar website het digitaal product "Het Hondenprotcol" en het digitaal abonnement "De Online Hondentrainer" aan voor verkoop.
3.2 De Afnemer kan het product en abonnement aanschaffen door een bestelling te plaatsen via de website van JL Digital Solutions.
3.3 Na ontvangst van de bestelling zal JL Digital Solutions een bevestiging sturen naar de Afnemer met daarin de details van de aankoop, inclusief de voorwaarden van het digitaal abonnement.
3.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat JL Digital Solutions de bestelling van de Afnemer bevestigt.

Herroepingsrecht
4.1 De Afnemer heeft het recht om binnen 60 dagen na ontvangst van het Hondenprotocol af te zien van de aankoop, zonder opgave van redenen.
4.2 De volgende producten zijn uitgezonderd van de 60 dagen tevredenheidsgarantie: "Het Voedingsprotocol voor honden" en "De Online Hondentrainer".
4.2 Tijdens de bedenktijd mag de Afnemer Het Hondenprotocol uitsluitend in die mate gebruiken dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen.
4.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Afnemer een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij gerrit@hondenprotocol.nl, binnen de bedenktijd.
4.4 Na afloop van de bedenktijd vervalt het herroepingsrecht en is de Afnemer verplicht het product te behouden en te betalen.

Betaling en levering
5.1 De prijs van het product en abonnement, zoals vermeld op de website www.hondenprotocol.nl, is inclusief eventuele btw en andere heffingen, bekijk op deze pagina de prijzen.
5.2 De Afnemer dient de prijs te betalen bij aankoop van het product en abonnement via de website www.hondenprotocol.nl.
5.3 Na ontvangst van betaling zal JL Digital Solutions het product en abonnement digitaal beschikbaar stellen aan de Afnemer.

Abonnement "De Online Hondentrainer"
6.1 Bij aankoop van het product "Het Hondenprotocol" wordt er automatisch een gratis proefperiode van 30 dagen afgesloten voor het digitaal abonnement "De Online Hondentrainer". De Afnemer dient hiermee akkoord gegaan tijdens het afrekenen door een vinkje te zetten bij het vereiste vakje met: "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden."
6.2 Na afloop van de proefperiode zal het abonnement maandelijks automatisch verlengd worden en zal er een bedrag dat vermeld staat op deze pagina in rekening gebracht worden.
6.3 De Afnemer heeft altijd de mogelijkheid om het abonnement op elk moment te beëindigen en te annuleren via de mail gerrit@hondenprotocol.nl. De opzegtermijn is een maand voor het einde van de huidige periode.
6.4 De Afnemer mag geen misbruik maken van de Online Hondentrainer. Dit product is voor hondentraining-vragen. Het gebruik van De Online Hondentrainer voor andere doeleinden, zoals spamming of het stellen van ongepaste vragen, wordt niet getolereerd en kan leiden tot een opschorting of beëindiging van de abonnement.
6.5 Er is een Fair Use policy voor "De Online Hondentrainer". Dit product is gebouwd op een API, waar een limiet is ingesteld van 250.000 tokens per maand per gebruiker.

Intellectuele eigendom
7.1 JL Digital Solutions bezit uitsluitend alle intellectuele eigendomsrechten van haar producten en diensten. De Afnemer verkrijgt slechts het gebruiksrecht van de producten en diensten die zij heeft aangekocht.
7.2 JL Digital Solutions verklaart dat, voor zover zij weet, de producten en diensten geen inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom van derden in Nederland. JL Digital Solutions kan de Afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
7.3 De producten en diensten van JL Digital Solutions zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Afnemer en mogen niet zonder toestemming van JL Digital Solutions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, commercieel gebruikt of aan derden worden gebracht.
7.4 De Afnemer garandeert dat zij geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van JL Digital Solutions, en zij zal geen derden toestaan deze rechten te schenden met betrekking tot de producten en diensten.

Aansprakelijkheid
8.1 JL Digital Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het product en abonnement.
8.2 JL Digital Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele verlies of diefstal van de toegang tot het product en abonnement als gevolg van onvoorziene omstandigheden.
8.3 JL Digital Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in de inhoud van het product en abonnement.

Wijzigingen
9.1 JL Digital Solutions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
9.2 Wijzigingen zullen 30 dagen na publicatie op de website van JL Digital Solutions van kracht worden.

Toepasselijk recht
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen JL Digital Solutions en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
11.1 Eventuele geschillen tussen JL Digital Solutions en de Afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright © Het Hondenprotocol 2022

This site is not part of Facebook, Tiktok and Google.
 
Deze website maakt geen onderdeel uit van Facebook of Meta Inc. Deze site is op geen enkele manier gelinkt aan Facebook. Facebook is een handelsnaam van Meta, Inc.